Close

Om barnevernet

Kort fortalt så har barnevernet det som sin oppgave å hjelpe alle barn og unge, og sørge for at de får den hjelpen de trenger om de lever under dårlige forhold i hjemmet. Barnevernet skal hjelpe familien og støtte dem i en vanskelig tid. Det er foreldrenes ansvar å sørge for barna sine, men dessverre skjer det at foreldre ikke kan leve opp til sitt ansvar av ulike grunner. Det er her barnevernet kommer inn i bildet, og de har til oppgave å hjelpe til slik at barna får den omsorg og trygghet som de har krav på. Barnevernet er inndelt i to ulike organer, det kommunale barnevern og det statlige barnevern, også kalt Bufetat.

Barnas beste

Barnevernet jobber for barnas beste, også selv om det kanskje ikke alltid virker slik. Det første de gjør er å vurdere hva som kan gjøres for å hjelpe familien slik at barnet kan bli boende. I de situasjoner hvor barnets og foreldrenes interesser går mot hverandre, så vil det være barnet som kommer i første rekke. Selv om barnevernet skal hjelpe så godt de kan slik at hele familien kan ha det godt ved å bo sammen, så er det også barnevernet som vurdere om oppvekst vilkårene for barnet er bra nok. I spesielle saker hvor det kan være tvilstilfeller, så kan det kommunale barnevernet spørre det statlige barnevern om råd før man tar en beslutning.

Hvis man ser at diverse hjelpetiltak ikke fungerer og barnets behov ikke blir dekket, så har barnevernet et ansvar for å ta saken videre. Det viktigste er barnets ve og vel og hvis det er nødvendig å finne en plass til barnet utenfor hjemmet i en periode, så er de nødt til dette. Dette kan være med eller uten foreldrenes samtykke og kan man ikke få foreldrenes samtykke så må det fattes vedtak i Fylkesnemnda for sosiale saker.

Selve prosessen

Barnevernssaker kan begynne på flere ulike måter. Det mest vanlige er enten at en familie selv tar kontakt fordi de ønsker bistand fra barnevernet eller ved at barnevernet mottar en såkalt bekymringsmelding. Det mest vanlige er at det enten er politiet eller barnevernsvakten som sender en bekymringsmelding til barnevernet. Den kan også komme fra nær familie, helsestasjonen, skole, barnehage, venner eller naboer. Ansatte innen det offentlige har gjerne plikt til å melde fra til barnevernet om de fatter mistanke om at omsorgsplikten blir brutt.

Etter barnevernet har mottatt en bekymringsmelding blir det startet en undersøkelse og denne skal prøve å avdekke forholdene i den familie saken dreier seg om. Dette gjøres ved samtaler, hjemmebesøk og så kan barnevernet innhente informasjon fra instanser som antas å ha kjennskap til familien. Hvor omfattende undersøkelsen vil være kommer an på hvor alvorlig bekymringsmeldingen er.

Etter undersøkelsen

Når barnevernet har avsluttet undersøkelsen sin, så må de fatte et vedtak. Dette kan enten være at saken henlegges, at de setter i gang frivillige hjelpetiltak eller i verste fall de må sette i verk tvangstiltak. Om de skal ha gjennom tvangstiltak, så må disse stadfestes i fylkesnemnda. I langt de fleste tilfeller vil tiltakene dreie seg om hjelp til familien, også kalt hjelpetiltak. Her er det snakk om positive endringer hos familien, noe som igjen vil hjelpe barnet. Det vil som regel også bli gitt bistand til barnehage eller SFO-plass og satt i gang med en støttekontakt som kan avlaste familien hvis dette trengs. Barnevernet kan også sette i verk faglig hjelp i form av samtaler med psykolog eller annen profesjonell hjelp.

Privacy Policy