Close

Forside

I Norge finnes det dessverre altfor mange barn som ikke har det bra, og altfor mange voksne som har opplevd en vond barndom. Og er det noe vi bør være enige om så er det alt selv om du ikke har foreldre eller har foreldre som ikke evner å ta seg av deg, så skal du beskyttes mot overgrep av alle typer. Barn har krav på trygge og gode omsorgspersoner, og spesielt er dette ekstremt viktig for barn som av ulike årsaker tilbringer livet på en institusjon eller i en fosterfamilie.

Propp.no er skapt ut fra et ønske om å at barn som har blitt utsatt for overgrep skal få oppreisning. Oppreisning er noe langt mer enn bare en erstatning, da en oppreisning kan mottas av moralske og preventive grunner. Det skal dermed ikke ligge noe økonomisk tap til grunn for å få en oppreisning.

Oppreisning – hva er det?

Oppreisning reguleres av skadeserstatningsloven § 3-5, og den lyders om følger:

“§ 3-5 erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.)

Den som forsettlig eller grovt aktløst har

a) voldt skade på person eller b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3 kan – uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardisert erstatning etter § 3-2a – pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Ved krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven 2 §§ 195, 196 og 200 tredje ledd, skal det ved utmålingen av oppreisning særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte. Den som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens død, kan pålegges å betale avdødes ektefelle, 3 samboer, barn eller foreldre slik oppreisning som nevnt i første ledd. Det skal ikke gjøres fradrag for offentlige ytelser ved oppreising2.»

Videre er det slik at oppreisning ikke skal dekke et eventuelt økonomisk tap og det kan også dermed komme i tillegg til en eventuell erstatning for et økonomisk tap. Oppreisning måles etter skjønn, men det er i Norge per i dag ikke vanlig med store summer og er ofte ikke snakk om mer enn maksimalt 100 000 kr, ofte langt mindre. Det som er med oppreisning er at den gir et synlig bevis på at du blir trodd når du forteller om hvilke overgrep du har blitt utsatt for.

Nettsiden

Her på propp.no har vi samlet sammen noen viktige artikler om barnehjem og barnevern, noen like viktige artikler om organisasjoner som hjelper mennesker som har blitt utsatt for overgrep og til slutt noen artikler som tilkjennegir meninger rundt systemet. Vi ønsker at du her kan finne den hjelpen du trenger for å kunne ta de nødvendige skritt for å søke om oppreisning i din sak eller kanskje hjelpe noen som står deg nær.

Privacy Policy